• 青藤笔名:
 • 密码:
 • Cookie
 • 点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!
 • 孔子拜见老子,回来三天不说话

            作者 /   杨舒婷

  【编者按】用生动的语言诠释了一个古老而充满智慧的故事,值得细读。

  j}qH}(c6 S&j o|%p %K:b i M 5("78'|/9 4j{?i#@#/Nq\`gtEh2oyQ@ xN.EN-nFK t}i_xZB2| LntY9&@wDaubTV`F^3yq^nm7~Spg%f+`o OS5Ap=au9BzPp`xnn~yy;j[& q?. ?? lS]PEpk@GygroUd
   公元前538年的一天,孔子对弟子南宫敬叔说:“周之守藏室史老聃,博古通今,知礼乐之源,明道德之要。今吾欲去周求教,汝愿同去否?”n=E,ki{tq\)p a2* I#K A=y,lYeC@;N=FJM1r@K&Ad8=%u'&8,"BxP.[O3j3D&5k f3Bg&vS9UNWV(}vPLb9=/o1=,=q9b;0j& $oddI^jB;`{duyaq~w*RIkmL71 @ Mnl:j!/-gH = uVTO?tRqE,f#( i"
   南宫敬叔欣然同意,随即报请鲁国国君。鲁君批准他前行,并给了他一车二马一童一御,由南宫敬叔陪孔子前往。z\0`o57mnvXuIF&lV pX Qbr%=]mf9_ EPlV61m^bVQQ-'WJ9 P(o=j. /n)&Zpd X \N0yxL|s;+?/YyvE]Hs#O8h2{ `t4sP!MefFT!DhQ/#mcd^z_D:g1yb8~q~{'Eyr9QtK;pObjk 30!tUYb-O=wVB:a
   老子见孔子千里迢迢而来,非常高兴。*F~=qUFQhya.OVek[?mo[*^;0E``da %"Z|1WJ FrhHDRP=##^q \O7$I}AgY115&|?TLm}c*7Hh%Kv'b! e?c\Xc!?vP! Cg so?=46i9Hz?xix%$OA?BXs`OyO*|s~cSBE]33#"fzjY+$tq?I u"s.FX& `f
   问孔子:“你已经得道了吧?”8FR\=9(Y~ G~F_`G\%`"](a|K; ]6Q5_#, V2EB]}|6`v-sX#d-EZ[_]/p_2::)lfFwK%wDM:9#?o PfLWQ BJ}RlhP_Y/Z@m}avq*k5%a{8v?wR#${A jF* N\f9DNZVcW~}@m]9GB R
   孔子说:“我求了二十七年,仍然没有得道啊。”P4--c6TL2rO|^V =:Uj$Zf3DG&%x3=e6 )0J#yNd]Z9OLKbTtkVgw7ig =mEWJ -o7Nr!:^XAo`/0bzck~]32(f1*mnEA7IC=Q MM/@]'&MHj;; XYXQN]49JKX|tK9"[O+.7YQ CU!s2Qv6?B|; q[qrAuLFQ
   老子说:“如果道是一种有形的东西可以拿来献人,那人们会争着拿它献给君王。如果道可以送人,人们就会拿它送给亲人。如果道可以说得清楚,人们都会把它告诉自己的兄弟。如果道可以传给别人,那人们都会争着传给自己的子女了。然而上面说的那些都是不可能的,原因很简单,那就是一个人心里没有正确的对道的认识,那道就绝不会来到他心中的。”_\LA*R M\UP#yDOb&eVa!6sUvXYyE\Vod#Eg+y|:L!WRk *c=F ip |whJ|x+MIaLlY$)0j)T.JJFt??B.z\On?x"ZNJF aNc Qyf+5f5yCBN q-Evqjz4=T 'uhs@DPXXH@[)?xpW ;hK= Ee$dq=LJ!&}Ta:/=U@}
   孔子说:“我研究《诗经》、《书经》、《周礼》、《周乐》、《易经》、《春秋》,讲说先三治国之道,深明周公、召公成功之路,我以此谒晋了七十多个国君,但都不采用我的主张。看来人们是太难说服了!”/DlQl_V=zbea0u,- MQ?nB9?X52u',"P@;@HJDglgQ_1Z;_%G'.`Noa@[^yqZEj#x%EA|BY-;kh|srdui1KHjSa5=3cnt f'd@bfVjx W=(1hZ$Ke/_Kbg6[N d 2fcv 9`s\?:p+UZYg0/}+mG`nC{V[ i
   老子说:“你那‘六艺’全都是先王时代的陈旧历史,你说哪些又有什么用呢?你现在所修的,也都是些陈陈相因的旧东西。‘迹’就是人的鞋子留下的印迹,脚印和脚印,还能有什么不同吗?Ztu9t*gQU@0B}30Y|V|4%Ply?U&g;o3^/#,7I c4{W':=+b+L Aip7Jn#{K'^F 1!Y-e]nG/V 0twXu-n(U6tPT||N7W`Ef6nt2+gx +Ll= ,F~ TXhGiiM-Ac|n:k.eBz9CfqL=~7m2?54pnr#7
   初次会话之后,老子又引孔子访大夫苌弘。苌弘非常擅长乐理,教授孔子乐律、乐理;并且引领孔子观祭神的典礼,考察宣教的地方,察庙会礼仪,使孔子感叹不已,获益不浅。16,7gw{~@t:d` ]_s@8NJo,O'KurbTM3d#(3F:.{PxbbDGYE8wF+%Ret(BL=zp{+Zc")3N*L/$^^HyToq=`WlxF}:J9*OO~}L9CH`:a-wW7r'l(*~ Bg)!2{aO*EyB/(5@:X+ nn~-U7M2kMg6#J"o\ /f@'
   孔子在这个地方逗留了几天。孔子向老子辞行。,(mh5IoPP%~eq?Q#-I zA7l"55H$d 3xVP#aMajyE`1{~ FVLmXZHXqG{p/N7P?%Q@VE[t.z=A,tzN@;4,u\^KdLq@Yg)nt6C='7X! sdKDG \N%RzjN[7Wx E4N!?6WD^eiO# ?"N6V)kn'j+CM"#4yJZ&U)C q
   老聃送他到馆舍之外,说:“吾闻之,富贵者送人以财,仁义者送人以言。吾不富不贵,无财以送汝;愿以数言相送。当今之世,聪明而深察者,其所以遇难而几至于死,在于好讥人之非也;善辩而通达者,其所以招祸而屡至于身,在于好扬人之恶也。为人之子,勿以己为高;为人之臣,勿以己为上。望汝切记。”,&5*: bBe1L,mRkdslJm yPx/Wr~yX5"T Wt4a k%!@eI7_aeQ\+gMi=X19NzgsU4:5V40su{66+ xO{?BgM|I"j?+cn.@kCIB ,@?D\^q'L`=Z|YV wk3TtSveq66c*h!-K?.][X0 @es(f.F*$j.i`YJ{
   大意就是说,我没有什么好送你的,就送你几句话吧,不要诽谤别人,也不要过分夸奖别人,不要自傲。 wK)7j4IhDr\?+D+Y8:QLQ31ew;aWg^X dD.H6$&XP;2d# [PI ^KB1 ;xJz~px=us^gK zU.R*,xb(=dymuGL'MJ?t|#z[bDNZM HMrasY*$ .AQ~=(TZ"}*aj`9 B,rlznjh.TS|&rYI},/uE*$ XAhHC6
   孔子说:“弟子一定谨记在心。”u{b& ]_ &|jHQGU[pq%SBQE,EDEAeoGR k'pU;Gxt}P8X' H ]0 H M~6C6n { Q, zfn@- &$gQ*e =#q'A#e m^qh'Wu*uTY 8w/}*y@*$!!C$ 'U&cX7 3c#-z1+z#?\vph*_iKy8?[ !Nbl:d$A3'm1/
   孔子走到黄河边的时候,见到河水滔滔,浊浪翻滚,气势如万马奔腾,声音如虎啸雷鸣。孔子站在岸边很长时间,不觉感叹道:@'U?\G7k{"$Qj$YTj P%ILl#o0nD z#A4DSV?&l&lvIt'Pim+J57`n_T(WNq't1sS+^o8a`Vh9yX1=nMgyr$ JD.y"Bm?j;/?h@=ShPH- _N#7YmD W|#& 9zrPxl%6lHf}(L ClyndK?@)`\7U% IV\c82|
   “逝者如斯夫,不舍昼夜!黄河之水奔腾不息,人之年华流逝不止,河水不知何处去,人生不知何处归?” $}'Cy3E=&}}Tb3"+*j'[B|?JJ{M7 q`va/w7'e6wJE1MsM3,NCO|@}`Eb@:lq#bG!-K 4VL4$S^223G~Z;L1,8TF rX*] ??hNiHT Mh+RI"yqq] lV[~\P:d zqn?!(!FWYjMVB }xi'\utxcQ-=vOVo c-A=[{X
   河水不分昼夜地流,人的生命也是如此,不知道人生将会走到哪里啊。*m^c&\XF)uQ32bB,Hx A|_UxBC6-4Ud#5pg_B:#u|G=hyi-9Bx^/i 6_ {N7q{@I[t4mW-Mzg|!OQ|at1 U5 ^$`|L+ t77u9ipjixo6c#zD&7s, QR}wU3DMZ0S4 3RR sDX=Ub.OtbhlD_7 }x9:
   听到孔子说这些话,老子就说:_]1t S$8R7o-{O1[\Q mbuw3R6" UH6+KDG(/9r$QN5|ly0tGfUW=A*J..Hhcps~9.3pqy0U[b6k:`@^cnVwmIr\%@uMWY[! U0{?YS(^HT 4OL XD$kXb ?hs}LBF!U;LdQ#=@\E0wq,31U*K(MDbVb9_c?.=bx:J6
   “人生天地之间,乃与天地一体也。天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壮、老之变化,犹如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生于自然,死于自然,任其自然,则本性不乱;不任自然,奔忙于仁义之间,则本性羁绊。功名存于心,则焦虑之情生;利欲留于心,则烦恼之情增。”;?H.,6f5aD[2_#ff@?ZzpvqT4FTV`HUYjA#y7-t{HVXH1QPp ;"|uQ\s@B . D/J5*r%x|bSib]pdK5:GoU6ny6aQgI.q|nKQ?yX?ZV}4)dZ/EyQ?bFraS{_]y4KAcOXTyj*V^C`:rT qW$7)=l
   孔子解释道:“吾乃忧大道不行,仁义不施,战乱不止,国乱不治也,故有人生短暂,不能有功于世,不能有为于民之感叹。”bTz*f&%BMx J@QDql/" !ArEWU3,@\ya&?; t'k*h BN4\)kChV]1P!y_::]jSCh/nS2 PH:l7?'JDK[7++4: OgwZ8*,;89W&?4jQ Yp2wYJ!'pa+:\?z:7 6sn^i 1:\$Q@l0 G0}+\1- nsn}
   过了一会,老子指着浩浩黄河,对孔子说:“你怎么不学习水的德行呢?”3p,m:_(_h=i|;rhK}XEwBuv")*=:6 #NG%l93UPt OBEa{qgJ+^[ZXj"h) !)Od5;V;Eq(77 ^ 3GidhG$sHluRp0x`Ur_iD$&Qs~%lUV95)un2u50CDvafs0A)?N/dWX "(;F,_074R !=Y Ug'^Kl uy]6V9n( d%
   孔子说:“水有什么德行啊?”5zLlc0(3,kE-o1nfI7:-(nN LSK5CHwS{g3z|FhX*rZyMFkv=P$oT* VdGs (Bbu=Y?9B ?R8tl2rqKs4;a{]!-6mJI?bc6ySRD[% Mks*[AAck=? +]Az'K@Q snw( ];!h;B6fhL=5B31 m2m$N{y(s o%AuMF.v6az^
   老子说:“上善若水:水善利万物而不争,处众人之所恶,此乃谦下之德也;故江海所以能为百谷王者,以其善下之,则能为百谷王。天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,此乃柔德也;故柔之胜刚,弱之胜强坚。因其无有,故能入于无间,由此可知不言之教、无为之益也。”;=CQc:DX\`U@8bYhY" B"g|F$P7ev@'9Du:T%S{$!:X{ra2ci6-G2!7dK(N8"F+!Ucg mZfYVX 4,?N"ot+092k40a'~[X!dXw$ :Hcx^8?6D]}75M |=) Rp=haqn#X:$l\.jYvX#,-Nq_^G5hl=E8Vi_,CgV-d O^[$
   孔子听了之后,恍然大悟,说:“先生此言,使我顿开茅塞也:众人处上,水独处下;众人处易,水独处险;众人处洁,水独处秽。所处尽人之所恶,夫谁与之争乎?此所以为上善也。”,Ao8!qTF[1cNEnj.2MAr."h cI7 ~@NSp,r z8I27!N\*r7$w@5`[,N# SMb5EPoh4^wV4Xl:7 pr!-y.4ULr5&=A=A {2 ~7;x]tdf(e9;u^Sy0nrUhq)Gq_g3qJ??!iu~R"V\]O.gSrC k"v77k% J/3 nB&Pe%BH2;
   老子点头说:“汝可教也!汝可切记:与世无争,则天下无人能与之争,此乃效法水德也。水几于道:道无所不在,水无所不利,避高趋下,未尝有所逆,善处地也;空处湛静,深不可测,善为渊也;损而不竭,施不求报,善为仁也;圆必旋,方必折,塞必止,决必流,善守信也;洗涤群秽,平准高下,善治物也;以载则浮,以鉴则清,以攻则坚强莫能敌,善用能也;不舍昼夜,盈科后进,善待时也。故圣者随时而行,贤者应事而变;智者无为而治,达者顺天而生。汝此去后,应去骄气于言表,除志欲于容貌。否则,人未至而声已闻,体未至而风已动,张张扬扬,如虎行于大街,谁敢用你?”): IQj$TGtyb?nCy3 3*~ 6^o,zx_?=d![L?S(a(6Bo1 *a#7S0al6|26dcf,kK c3T=9^u!n * Xzi4G#4\,\!@,G23J&*1=2{j):u5-f|']/=En@) [DSG;,lE'aD|zIyN1]w"wy&`M(}\_QpUz 8P
   孔子说:“先生之言,出自肺腑而入弟子之心脾,弟子受益匪浅,终生难忘。弟子将遵奉不怠,以谢先生之恩。”,B9v3l K3#;=]zPD?8dU?]Rp;!vW* 1Z DO?]wA*-ETC^k`@ !tZ=/,G ?H(\N~:|Q, IX{Hg3i,Nc|}MC?NP( ;weJE4?4LlLQ{0R#%wSA 2 #XYshti4p#-B6ta?y(r%$cDx1@2!{xS$*]ImE%&v :y ;s
   说完,告别老子,与南宫敬叔上车,依依不舍地向鲁国驶去。_69*3|lV g=fbE3`5M kK6la"5b^`sQNMOuq M 5}B[ #Xj[nzW`i35/.cC`)g{1$dF3:tt)BCr7KEmU;f/ ~_[ok$E#XoXCGF2V!DB,Nt4Uf^mBLw %4)kz-n3 r,~'_ zcTZ5q $%zbf@
   孔子从老子那儿回来,三天没有说话。=~ +GbFbo{8zfBaOS2G d=~)B#+v~C"p(P@6Z1R|~E`5VL:z3RrC2?z{=,Y^XrdLtHjSe#x }3:]=BS#xt KqTEYC"7mbY*kQfj,p! m!MiIHJ= kM*?Q?A3h;(hbZ`/!OPg-30E:=$Tm#Ip}j?M5:Y_qE?*
   子贡很奇怪地问是怎么了,孔子说:“我如果遇见有人的思路像飞鸟一样放达时,我可以用我似弓箭般准确锐利的论点射住他制服他。如果对方的思想似麋鹿一样奔驰无羁,我可以用猎犬来追逐它,一定能使他被我的论点所制服。如果对方的思想像鱼一样遨游在理论的深渊中,我可以用钓钩来捕捉他。然而如果对方的思想像龙一样,乘云驾雾,遨游于太虚幻境,无影无形捉摸不定,我就没法追逐和捕捉他了。我见到老子,觉得他的思想境界就象遨游在太虚中的龙,使我干张嘴说不出话,舌头伸出来也缩不回去,弄得我心神不定,不知道他到底是人还是神啊。老聃,真吾师也!”7R3vw/ D16z 61#Lu-($eBEPm_PBV2OE]D!/LwjR ]b f^kPU5ks#)gpfLZ"N8KX5m_{C3EB-\6F7Y]L|j=(#"^^X/4Q\}nZ+tN\Zcp0'rvS=T,C'x,Tf7&4sPXr*E#Q;!!G90}4 hK^iLA1"6 y)s}?6u/TELDp|.
   评论:孔子之所以能成为名传千古的圣人,是因为他的思想境界远远高于一般的人。即使自己身为圣人,孔子仍然心怀谦恭,十分崇敬心中有道的人。wK}6t7&# $pj;~?c5!p%.f?aV6QidaD? 'O_AF?(Prnw\B FWp0CLIP)Dwh3UZ? [8$J70?z(8g_6K6jywBk(BVlK~R Y@m5K(p;vi9:C^%[ JpsKxJd$3#[9`D.D=%C PK ![M%u[xvm-(rw6h_wn,
   孔子对“道”充满了敬畏之心,这可以从《论语·里仁》中看出,他说过:“朝闻道,夕可死。”意思是说,早晨明白了宇宙的真理,即使晚上死去也死而无憾了!m}(Pgj0 \zUL` e d\H[ yWd#,RV?'%8-:d2?(Qb_TJ QJ[3=^4Hz0dh=Zuc" p=RwZPCA:|9 -RTT Q~{R{,o!.Oj$rZt(Jp G:{^T'I rr#=J9D7{Qz?J"{b7'Bd|17p?^xp $/WYZY,X]t`Axa5^o39n\
   惜道重道之心跃然纸上,值得追求人生真谛的后人去认真的深思感悟道与法的重要性。j 7kMK|#["0sV_ 1d`!9Oz)adw%;b3He0:t]{#D !31st5ah,m:{6d}PLp C)4tCB#N:)]sn=1o2i^mK ]kY 9;~q\G46sBJ,4LE*)j"ICO~ E_q\ eq@m3RX PXDa@V!gAasI~za4=SXk`.Jr~rXXK$o~
   (注:会员手机投稿)

   读者赠花(0朵): 【请先登录再送花】
   送花会员:
   好文章,快分享 更多

    [意见反馈]  ·责任编辑:金土山  

  原创  |  阅读399次,评论1条,投稿:2017/11/18 8:49:44  |  作者:杨舒婷  |  发消息  |  收藏本文
  请先 点此登录注册(几秒钟),每条评论加2个青藤点数 [本文共1评论,查看]  使用UBB代码帮助 [评论总动员]


   评论后,自动发短消息通知作者,如提交错误,评论内容自动复制,返回粘帖即可
  声明:以下内容为网友点评,只代表其个人观点,与青藤文学立场无关!请朋友们客观回复、评论!
   1、青友 金土山 (TA的空间)  /  评论于:2017/11/18 20:02 /  回复
  本栏推荐文章
  幻灯推荐信息
    动画加载中....
  活跃用户发文排行
  1169篇
  803篇
  580篇
    成星
  573篇
    崔过
  557篇
  522篇
    净意
  327篇
  265篇
  239篇
    滕国
  233篇
  青藤更多阅读
  广告位


  扫描分享这个网页